BETA

17.11.2016

13:56

באמצע כביש 6: הבעל יילד את אשתו בעזרת מוקדן מד"א

לפני כמה שבועות אשתו של ניר הרגישה צירים חלשים ובדרך לבית החולים מאיר כאשר בחוץ גשום וחשוך הצירים התגברו