BETA

29.01.2018

10:17

 דעי את זכויותייך
דעי את זכויותייך,
פוטוליה

טיפולי הפריה ולא טיפולי אפליה

מזל טוב! את בהיריון, ניסיתם זמן רב ואפילו הלכתם לטיפולים - כעת עננת פיטורין רובצת מעל ראשך? ממש לא. דעי את זכויותייך ועמדי עליהן

ב' עבדה במשך 3 שנים בגן ילדים פרטי ושימשה כגננת. מספר חודשים לאחר שהחלה בטיפולי פוריות והביאה אישורים רפואיים על כך, הודיע לה המעסיק כי משרתה מופחתת לשליש משרה, כביכול, משיקולים אחרים... מקרה  זה ודומים לו אינם נחלת העבר. לצערנו, נשים רבות הנמצאות בטיפולי הפריה, פוריות והריון מוצאות עצמן קורבן "נוח" לפיטורין או לפגיעה בתנאי העסקתן, הן אינן מודעות לזכויותיהן ולחובות המוטלות על המעסיק ולדאבון הלב מעסיקים רבים מנצלים זאת ולכן כדאי שתדעי מה בדיוק מגיע לך.

 

איסור פיטורין של עובדת בהריון
חוק עבודת נשים מעניק הגנה אבסולוטית על עובדת מפני פיטורין עקב הריון ולידה והיעדרויות הקשורות להריון ולידה. החוק אוסר על מעסיק לפטר עובדת בהריון וטרם יציאה לחופשת לידה אם עבדה במקום העבודה 6 חודשים לפחות, אלא אם כן קיבל היתר מיוחד לכך מהממונה על חוק עבודת נשים במשרד התמ"ת.            

על פי החוק, "פיטורים" משמעם  – לרבות  אי חידוש חוזה לתקופה קצובה שהוא אחד מאלה:
1. חוזה לתקופה קצובה של 12 חודשים או יותר.   
2. חוזה עבודה לתקופה קצובה הפחותה ב – 12 חודשים שהאריך או שחידש העסקה קודמת
    שהייתה סמוך לפני תחילת תוקפו של החוזה.

יצוין, כי כאשר מעביד מעוניין לפטר עובדת בהריון שמועסקת על ידו פחות מחצי שנה, הוא יוכל לפטרה במידה שהסיבה האמיתית לפיטורים לא נובעת מההיריון, שכן, פיטורי אישה מחמת הריונה מהווים אפליה, האסורה עפ"י חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988 ומנוגדים לעקרון השוויון. 

כמוצג בדוגמא שבפתח הכתבה, מעסיקים רבים המעוניינים להביא לעזיבתן של עובדות בהריון פועלים לא אחת בדרכים "עקלקלות" לשם השגת מטרתם תוך שהם מציגים לפני העובדת סיבות אחרות להעזבתה, מרעים תנאיה וכיו"ב. הרעת תנאים קורית בעת שינוי ממשי לרעה מצד מעסיק בתנאי העסקת העובדת אשר לו היא לא הסכימה.

הרעת תנאים יכולה לבוא לידי ביטוי בצורות שונות, ביניהן: הפחתת היקף משרה, העברה לתפקיד אחר, התנכלות מצד המעסיק וכיו"ב. התנהגות זו בחלק מהמקרים מטרתה, להביא להתפטרות העובד מבלי שהמעסיק יאלץ לפטרו על כל הכרוך ומשתמע מכך והדבר נכון במיוחד להרעות תנאים שקורית בעניינן של עובדות בהריון אשר בעניינן כאמור, המעסיק מנוע מלפטרן בשל הריונן.

 

חוק עבודת נשים אוסר על מעביד לא רק לפטר אלא גם לפגוע בהיקף משרה או בהכנסתה של עובדת בהריון. גם שינוי תפקיד העלול להקטין את הכנסתה או תנאיה של העובדת בהריון אסור. עובדת אשר נחשפת לפעולות עקלקלות מעין אלו שמטרתן להביאה להתפטר לאחר שהובא לידיעת המעסיק דבר הריונה – צריכה להתרות במעסיק על האיסור שפגיעה במשרתה, להתעמרות הפתאומית בה ולאסוף ראיות להפלייתה על רקע ההיריון (ולא הסיבה שמנסים להציג לפניה), לאסוף הודעות דוא"ל הן לפני ההודעה והן לאחריה שיעידו על השינוי הפתאומי ביחס ובמעמדה עקב הריונה, סיכומי הערכה שנערכו לה במהלך עבודתה אשר מעידים על שביעות רצונם בכל הזמנים עד לגילוי דבר הריונה וכל ראיה אחרת שתוכל להוכיח כי סיבת פיטוריה איננה אותה דרך עקלקלה שבחר המעסיק להביא לפניה כי אם הריונה בפועל.

כמו כן, ביכולתה לפנות לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה ולהתלונן ואף להגיש תלונה במשרד התמ"ת. בנוסף, תוכל אותה עובדת לתבוע את מעסיקה ודעת בתי הדין לעבודה עם מקרים אלו מחמירה.

 

היעדרות במהלך חודשי ההיריון
עובדת שנמצאת בחודשי הריון זכאית להיעדר מהעבודה אם בידיה אישור בכתב מרופא שמצבה הרפואי מחייב זאת לצורך פיקוח או בדיקות הקשורות בהריון. דין היעדרותה של העובדת כדין חופשת מחלה והעובדת זכאית לדמי מחלה עבור תקופת היעדרותה.

 

העסקה בשעות נוספות 
בהתאם לחוק עבודת נשים עובדת שהינה בחודש חמישי להריונה, צריכה להודיע על כך למעסיקה ולאחר שעשתה כן או שנודע למעסיק על כך בדרך אחרת, נאסר על המעסיק להעסיקה בשעות נוספות, שעות לילה ובימי המנוחה השבועית מחודש חמישי ואילך. יחד עם זאת, חרף האיסור האמור, רשאי מעסיק לעשות כן אם העובדת הסכימה לכך בכתב ומסרה למעסיק אישור רפואי שאין מניעה להעסיקה בשעות נוספות או במנוחה שבועית בכפוף לתנאי האישור שקיבלה. 

 

( שאטרסטוק)

 

 

 

עובדת שעברה הפלה

עובדת שעברה הפלה רשאית להיעדר מעבודתה שבוע לאחר ההפלה. ימי ההיעדרות ייחשבו כימי מחלה. ההיעדרות ניתנת להארכה באמצעות אישור רופא כי מצב בריאותה של העובדת מחמת ההפלה מחייב שתיעדר זמן רב יותר, אולם לא יותר משישה שבועות.           


חופשת לידה, הארכתן, פיצולן וקיצורן:   
אישה שיולדת זכאית לאחר הלידה לחופשת לידה בת 14 שבועות מתוכם זכאית היא לנצל 7 שבועות או פחות לפני יום הלידה המשוער והיתר לאחר הלידה. במסגרת זכויות אלו:

1) עובדת שחלתה או אושפזה בבית החולים בתוך תקופת חופשת הלידה למשך תקופה של שבועיים, זכאית להאריך את חופשת הלידה לתקופה שלא תעלה על התקופה בה אושפזה אך לא יותר מארבעה שבועות.
2) העובדת גם זכאית לפצל את חופשת הלידה כך ששלושה שבועות או יותר יהיו תכופים לאחר הלידה ואת יתרת החופשה להתחיל במהלך תקופת האשפוז או עם סיומה.

3) עובדת שפיצלה את חופשת הלידה בגלל אשפוז של פחות משלושה שבועות, צריכה להודיע למעסיק ארבעה ימים לפחות לפני המועד בו היא רוצה לשוב לעבודה או במועד המוקדם ביותר האפשרי אם נבצר ממנה למסור הודעה, כאמור.

 4) עובדת שפיצלה את חופשת הלידה שלה עקב אשפוז של יותר משלושה שבועות, צריכה להודיע על כך למעסיקה שמונה ימים לפחות לפני המועד בו היא רוצה לשוב לעבודה או במועד המוקדם האפשרי אם נבצר ממנה למסור הודעה כאמור.

נשים רבות שיולדות, נאלצות להיוותר עם הילוד החולה בביה"ח או לחזור אחרי שחרורו לאישפוז – כל זאת במהלך חופשת הלידה. עובדות אלו זכאיות:

 א. להאריך את חופשת הלידה לתקופה שלא תעלה על תקופת אשפוזו של היילוד אך לא יותר מהארבע שבועות.

 ב. על עובדת שהאריכה את חופשת הלידה לדאוג להודיע על כך למעסיקה ארבעה ימים לפחות לפני המועד בו היא אמורה לשוב לעבודה או במועד המוקדם האפשרי אם נבצר ממנה למסור הודעה כאמור. הודעות על הארכת תקופת חופשת הלידה תימסרנה למעסיק בכתב.        
 

  • עובדת שמעוניינת לקצר את חופשת הלידה שלה, זכאית לקצרה ובלבד שתמציא למעסיק אישור בכתב מאת הרופא.

דמי לידה והפרשות לקופות וקרנות        
עובדת שיוצאת לחופשת לידה, זכאית לקבל דמי לידה מאת המוסד לביטוח לאומי. כמו כן, עובדת ואפילו עובד שהפרישו להם לקופת גמל חלה חובה על המעסיק להמשיך ולהפרישם גם בתקופת חופשת הלידה.

 

טיפולי פוריות והפריה חוץ גופית            
טיפולי פוריות והפריות חוץ גופיות, הינן אפשרויות שמספקת הרפואה המודרנית להבאת ילדים לעולם, לזוגות שלא הצליחו להגיע להריון באופן ספונטני. טיפולים אלו דורשים השקעה עצומה שמתבטאת גם בצורך להעדר ממקום העבודה. באופן זה נאלצת האישה ובן זוגה להחסיר ימי עבודה  והחוק בישראל מודע לכך ומגן על זכויותיה.                 

איסור פיטורין:   
חוק עבודת נשים אוסר על מעסיק לפטר עובדת שעוברת טיפולי הפריה חוץ גופית או עובד או עובדת שנמצאים בתהליך טיפולי פוריות לצורך הבאת ילדם הראשון או השני במשך תקופה של 150 יום לאחר תום ימי ההיעדרות, אלא באישור מיוחד ממשרד התמ"ת. לאיסור פיטורין זה קיימים שני חריגים:

 1. הפיטורים מותרים אם ניתן לכך כאמור היתר ע"י הממונה לחוק עבודת נשים במשרד התמ"ת, כאשר היתר שכזה לא יינתן אם לדעת הממונה, פיטורי העובדת/העובד קשורים להיעדרותה עקב טיפולי הפוריות או ההפריה החוץ גופית.

 2. איסור הפיטורין של העובד או העובדת שנעדרו כאמור יפוגו לאחר שחלפו שנתיים מהיום הראשון להיעדרותם. כלומר, ייתכן מצב בו העובדת יוצאת למספר סדרות של טיפולים כאשר התקופה המרבית לאיסור הפיטורים – היא שנתיים ימים.

 

היעדרות מהעבודה:       
סע' 7 (ג) (4) לחוק עבודת נשים קובע כי עובדת שעוברת טיפולי פוריות ו/או טיפולי הפריה חוץ גופית זכאית להיעדר מהעבודה, בהתקיים התנאים הבאים: 1

. הרופא המטפל אישר בכתב כי הטיפול מחייב היעדרותה.

 2. העובדת הודיעה מראש למעסיק על היעדרותה. תקנות חוק עבודת נשים (היעדרות בשל טיפולי הפריה ופריון), תשנ"א – 1990 קובעות את מס' ימי ההיעדרות המותרים לצורך הטיפולים כדלקמן:

* למי שעובדת 5 ימים בשבוע- עד 4 סדרות טיפוליות בשנה ובאורך של עד 16 ימים לסדרה, ובסה"כ
   עד 64 יום בשנה על חשבון ימי המחלה הצבורים לזכותה.           
* למי שעובדת 6 ימים בשבוע
- עד 4 סדרות טיפוליות בשנה ובאורך של עד 20 ימים לסדרה, ובסה"כ
   עד 80 יום בשנה על חשבון ימי המחלה הצבורים לזכותה.           
*  עובד רשאי להיעדר 12 ימים בשנה
על חשבון ימי המחלה בגין טיפולי פוריות שהוא עובר.

תשלום דמי מחלה משולם החל מהיום השני להיעדרות בהתאם לחוק, אולם הסכם קיבוצי או חוזה עבודה אישי עשויים לקבוע הוראות מיטיבות יותר מאלה הקבועות בחוק.

המידע המוצג בכתבה זו אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו, כל הסתמכות על המידע היא באחריותך בלבד.      
הכותבת הינה עו"ד, נוטריון ומגשרת ובעלים של משרד בוטיק ברעננה העוסק בדין האזרחי- מסחרי, דיני עבודה, מעמד אישי ומשפחה, הוצאה לפועל ופשיטת רגל.