BETA

מאות חרדים מבקשים לימודי ליבה לילדיהם ולא מקבלים מענה

מאות חרדים מבקשים לרשום את ילדיהם בשנת הלימודים הקרובה לבתי הספר הממלכתיים-חרדיים בהם ילמדו לימודי ליבה, אך נותרים ללא מענה - אורלי וגיא 03.06.18