BETA

25.06.2012

01:10

יועמ"ש הכנסת: לא לתת ארכה להשלמת דוחות מבקר

ועדת השרים לחקיקה אישרה את הצעת החוק שתאפשר למיכה לינדנשטראוס להשלים את הדוח שחיבר על פרשת הרפז. עם זאת, רגע לפני הדיון בוועדה לביקורת המדינה, הביע עו"ד איל ינון התנגדות להצעה: "זה עלול לפגוע באמון הציבור במוסד המבקר"

היועץ המשפטי של הכנסת, עורך הדין איל ינון, הביע את התנגדותו להצעת החוק שאמורה להעניק שלושה חודשים נוספים למבקר המדינה, מיכה לינדנשטראוס, להשלים דוחות שהחל לחבר במהלך כהונתו. לטענת ינון, עיתוי העלאת ההצעה ודחיפותה יוצרים רושם של התערבות פוליטית בעבודת ביקורת המדינה.

ועדת השרים לחקיקה אישרה הבוקר את הצעת החוק של הוועדה לביקורת המדינה, לפיה מבקר המדינה יוכל להשלים דוחות שכבר הגיש עליהם טיוטה. מטרת ההצעה היא לאפשר ללינדנשטראוס להגיש את הדוח בפרשת מסמך הרפז. על מנת שהחוק יחול על המבקר הנוכחי, על הכנסת להשלים את הליך החקיקה בתוך ימים בודדים וכבר מחר הוא צפוי לעלות לדיון בוועדה לביקורת המדינה. גורמים בוועדה אמרו כי הם נחושים להעביר את החוק, על מנת שהמבקר יפרסם את דוח הרפז.

 

אלא שהיועץ המשפטי של הכנסת הביע מורת רוח מההצעה, ובמיוחד על הדחיפות שבה פועלת הכנסת על מנת לאשרו. במכתב ששיגר ליו"ר הוועדה לביקורת המדינה, חבר הכנסת אורי אריאל, הוא ביקש ממנו להתחשב בשתי סוגיות בעייתיות, לדעתו, בנוגע לחוק. ינון טוען שעקב העובדה שההצעה עלתה ימים ספורים לפני תום כהונתו של לינדנשטראוס, הדבר עלול ליצור רושם של התערבות בעלת אינטרס.

"עיתוי העלאת ההצעה ותחולתה המיידית יוצרים רושם של התערבות פוליטית בעבודת ביקורת המדינה, וזאת ממניע שאינו תוצאה של חשיבה מוסדית-משטרית", כתב ינון. "רושם זה עלול לפגוע באמון הציבור במוסד המבקר ובדו"חות בכלל".

 

עוד טען ינון כי הצעת החוק אינה עולה בקנה אחד עם "חוק יסוד: מבקר המדינה", כיוון שהיא מאפשרת למבקר לעסוק בביקורת גם לאחר תום שבע השנים הקבועות בחוק. "התפיסה הגלומה בחוק יסוד ובחוק מבקר המדינה גורסת כי תקופת הכהונה של המבקר תחומה בזמן וידועה מראש, וכי קיימת רציפות בעבודת המשרד במעבר בין המבקר היוצא והנכנס".

 

ח"כ אריאל אמר, מצדו, היום לאחר אישור ההצעה בוועדת השרים לחקיקה כי לתפיסתו "מדובר בחוק חשוב וראוי ביותר ולא הייתה שום סיבה שהוא יידחה על ידי הממשלה. עלינו לדאוג לשמור על מעמד מוסד הביקורת ויש לאפשר למבקר להשלים דוחות אחרונים בדיוק כפי שנוהגים השופטים. בימים הקרובים נשלים את הליכי החקיקה ונוכל לאפשר למבקר להשלים מספר דוחות חשובים שעומדים לקראת סיום".