BETA

28.05.2012

15:26

העליון: ילד בעל מום לא יוכל לתבוע פיצויים - הוריו כן

בפסיקה האחרונה שהקריא השופט אליעזר ריבלין נקבע כי הורי ילד בעל מום יוכלו לתבוע פיצוי שיכסה את הוצאות גידולו ומלוא צרכיו למשך כל חייו, אך הוא עצמו לא יוכל לעשות כן. "אין מקום לאמירה 'טוב מותי מחיי', אפילו אם מדובר בחיים מלאי קושי וייסורים"

ילד שנועל כבעל מום לא יוכל לתבוע פיצוי על עצם היוולדו וחייו ממי שלא זיהה נכונה את הלקויות שמהן יסבול - כך פסק בצהריים (שני) הרכב מורחב של שופטי בית המשפט העליון. עם זאת, פסק הדין קבע כי הוריו של הילד יוכלו לתבוע פיצוי שיכסה את הוצאות גידולו ומלוא צרכיו של הילד גם לאחר התבגרותו, למשך כל חייו.

עניינה של הפסיקה ב"הולדה בעוולה", נושא הנמצא במסגרת תחום דיני הרשלנות הרפואית. מדובר בלידה שהייתה נמנעת אלמלא רשלנות רופא, כשהכוונה היא למומים קשים שבגינם אמורה המערכת הרפואית להמליץ לבני הזוג לבצע הפסקת הריון.

 

את הפסיקה הקריא המשנה לנשיא בית המשפט העליון, אליעזר ריבלין, זמן קצר לפני טקס פרישתו מכס המשפט. "הגדרת חייו של אדם בעל מוגבלות כ"נזק" אינה ראויה, אינה מוסרית ואינה אפשרית. היא פוגעת מהותית בעקרון קדושת החיים", נכתב בפסיקה. לדברי ריבלין, מדובר ב"הכרעה שיפוטית בשאלה אם יש מצבים שבהם עדיף לו לאדם שלא היה נולד, וכי טוב מותו מחייו. אלו שאלות של פילוסופיה, של דת. התמודדות עם שאלות אלה אינה עניין להכרעה שיפוטית".

בפסק הדין כתבו השופטים: "מבקשים אנו להגשים גם את התכלית הראויה שעמדה בבסיס הלכת זייצוב, לתת פיצוי מיטיב באורח מלא ככל האפשר לצרכיו של הילד בעל המוגבלות. אך זאת באמצעות עילת תביעתם של ההורים, אשר אינה מעוררת את הקשיים המשפטיים, ואשר גם מן הבחינה המוסרית עקרונית לא מעוררת את אותו הקושי המתעורר ביחס לתביעת הילוד".

 

לדברי השופטים, "בתביעת ההורים אין חייו של הילד עצמם מוגדרים כנזק. הנזק מתבטא בהשלכות הכספיות העודפות ובהשלכות הנפשיות שבהן נושאים ההורים בעל כורחם עקב ההתרשלות. קבלת תביעתם של ההורים אין משמעותה כי חייו של הילד אינם בעלי ערך או מוטב לו עצמו כי לא היה נולד. משמעותה היא כי נמנעה מההורים האפשרות לבחור שלא לגדל ילד בעל מוגבלות על הקשיים הכרוכים בכך".

 

בפסיקה של הרכב של שבעה שופטים, אמר השופט ריבלין: "היום קבענו כי אין מקום לאמירה 'טוב מותי מחיי', אפילו אם מדובר בחיים מלאי קושי וייסורים. לחיים תמיד יש ערך. אדם בצלם אלוהים נולד ומשנולד יש להגן על קדושת חייו ועל כבודו".