BETA

פרשת הפיטורים בנציבות שירות המדינה - הממונה על המשמעת חרג מסמכותו

הממונה על המשמעת בנציבות שירות המדינה, אסף רוזנברג, קיבל בהפתעה אתמול מכתב שימוע לפני פיטורים. במכתב ישנה התייחסות לפעולות שעשה רוזנברג למניעת מינויים בלשכות ובמשרדי ממשלה: "ניסית למנוע מינויים שלא בסמכות"