BETA

הקייטנות העירוניות יקרות לא מספקות וההורים נדרשים לחפש חלופות

חוק חינוך חינם מגיל שלוש הקל עם הורים לילדים בגילאי הגן, אבל זה רק במהלך שנת הלימודים. תכנית קייטנות החופש הגדול של משרד החינוך לא מורחבת כרגע מעבר לכיתות א' ו-ב' והתעסוקה בזמן חופש הגדול נשארה בתחום הקייטנות העירוניות המציעות לרוב שירות מינימלי בתוך הגנים תמורת אלפי שקלים. ההורים מצדם החלו למחות בנושא, תוך כדי חיפוש חלופות