BETA

משבר התאגיד: בלשכת נתניהו שוקלים ביטול מוחלט של שידור ציבורי

פגישה נוספת של הצוות לפתרון משבר תאגיד השידור הסתיימה ללא תוצאות. ראש לשכת נתניהו העלה את האפשרות לבטל לחלוטין את השידור הציבורי, ומכחיש את הטענות לאיסוף חומר נגד עיתונאי התאגיד