BETA

18.06.2012

01:46

דוח המבקר על אוניברסיטת בר אילן: פגמים חמורים בהתנהלות הבכירים

אנשי מבקר המדינה עורכים בשנה האחרונה דוח על התנהלות אוניברסיטת בר אילן והממצאים מסתמנים כחמורים. בהנתהלותו של הנשיא למשל נמצאו פגמים חמורים כשהתערב לפי החשד בהליך הבחירה שלו עצמו לתפקיד. בנוסף מוטחת ביקורת ביו"ר הוועדה המנהל, שר המשפטים יעקב נאמן, שעל פי החשד עזר לנשיא לעשות באוניברסיטה כבשלו

(2:00 דקות)

דוח חמור על ההתנהלות באוניברסיטת בר אילן: אנשי משרד מבקר המדינה ערכו בשנה האחרונה דוח מיוחד על ההתנהלות באוניברסיטת בר אילן. הדוח המסתמן מוצא פגמים חמורים בהתנהלות בכירים באוניברסיטה ביניהם גם נשיא האוניברסיטה משה קווה.  

 

בים הפגמים שנמצאו בהתנהלותו של קווה מדובר על התערבות בתהליך הבחירה שלו עצמו לתפקיד הנשיא. בנוסף עולה כי קווה התערב במכרז להפעלת מסעדה בתחומי האוניברסיטה בו נבחרה חברה שמאחוריה עומדים בני משפחתו.


עוד נמצא בדוח כי גם התנהלותו של יושב ראש הוועד המנהל, שר המשפטים יעקב נאמן, גם היא לא הייתה תקינה. על פי אנשי המבקר נאמן סייע לנשיא ואפשר לו לעשות באוניברסיטה כבשלו. עוד נטען כלפיו כי הורה להסתיר את הסכמי השכר החורגים מהממונה על השכר במשרד האוצר.

מֶאוניברסיטת בר אילן נמסר בתגובה: המידע הכלול בשאילתא שהעברה לנו אינו נכון ואינו מייצג אפילו את הטיוטה הראשונית של הדוח. הדיונים עם מבקר המדינה נמצאים בעיצומם ומתוכם עולה כי בדוח הסופי יחולו שינויים מהותיים מהאמור בטיוטה הראשונה.

 

מלשכת שר המשפטים נמסר: "שר המשפטים העביר התייחסות ראשונה לנושא לפני כמה חודשים למשרד מבקר המדינה ומאז לא נדרש לעניין".