BETA

01.02.2017

00:47

"המקור": התכנית לייהוד הגליל - מדוע העבירה המדינה אדמות לקק"ל ללא תמורה?

בשולי דוח מבקר המדינה על קרן קיימת לישראל הייתה התרחשות יוצאת דופן שבמסגרתה ביקשו להטיל חיסיון על חלק מהדוח. החלק החסוי מגלה כי ממשלת ישראל העבירה לקק"ל ללא תמורה 51,000 דונם בגליל. המטרה: למנוע התפשטות יישובים ערביים בגליל לאדמות מדינה

תגובת קק"ל: "קק״ל מאמצת את דו"ח מבקר המדינה במלואו. הדו"ח מתייחס לתקופה שטרם כניסת ההנהלה הנוכחית לתפקידה. הנהלת קק״ל הנוכחית, שנכנסה לתפקידה לאחר תקופת הדו"ח, עובדת בשנה האחרונה על תיקון הליקויים ורובם כבר תוקנו ויושמו כחלק ממהפכת ההנהלה להפיכת קק״ל לארגון הפועל לפי כללי מנהל תקין מחמירים, ושקיפות מרבית.
כל סוגיה הדורשת את התערבות ההנהלה מקבלת התייחסות רצינית, מהירה וברורה. הנהלת קק"ל תמשיך לגלות אפס סבלנות לכל אירוע או בעל תפקיד שאינו פועל על פי אותן אמות מידה מחמירות, על מנת שנוכל להמשיך להגשים את חזוננו ויעדונו בצורה הטובה ביותר למען העם היהודי ומדינת ישראל".

תגובת פאינה קירשנבאום: "אין בכוונתנו לנהל המשפט בתקשורת. כדאי שתשאירו לרשויות האכיפה ולבתי המשפט לעסוק בכך בדרך ובנוהלים הקבועים בחוק".

דני אלינסון סרב להגיב לכתבה