BETA

15.01.2013

01:01

בחירתה של ר': תביעת נזיקין או טיפולי הפריה

לפני 9 חודשים הביאה ר' לעולם את בנה הבכור. בגיל 49 מבקשת האם החד-הורית להביא לעולם גם אח או אחות לבנה. אלא שאיום בתביעת נזיקין נגד הדסה עין כרם ששיגרה בעבר מנע ממנה טיפול - בהדסה הר הצופים. "הצמידו אותי עם הגב לקיר", סיפרה. בית החולים: "עמדתנו תואמת את החוק"

בגיל 49, החליטה ר' שהיא מעוניינת להביא לעולם עוד ילד. לפני תשעה חודשים היא ילדה את בנה הבכור בעזרתם של טיפולי הפריה. "אני למעשה אם חד הורית. אם אין לו אבא, לפחות שיהיה לו אח או אחות לגדול איתו", היא מספרת. אלא שבית החולים אליו פנתה לא מעוניין לסייע לה - בגלל איום בתביעת נזיקין שהגישה אחרי הטיפולים הקודמים.

 

"מעמידים אותי עם הגב אל הקיר ואומרים לי: אוקיי, או שאת חותמת או שלא יהיה לך עוד ילד", היא סיפרה בשיחה עם חדשות 10. את טיפולי ההפריה הקודמים עבר בהדסה עין כרם. בסוף הטיפולים הביאה לעולם ילד, אולם לטענה היו בדרך כשלים ושקלה להגיש תביעת נזיקין. המכתב מעורך דינה היה לה לרועץ כשהגיעה להדסה הר הצופים כדי לעבור טיפולי הפרייה נוספים.

 

"הגעתי לרופא שמטפל בי והוא אמר שאני צריכה לחתום על איזשהו מסמך, שאני אפנה לזו שהיא אחראית על הקפאת זרע", סיפרה. בשיחה עם נציגת בית החולים היא שמעה: "את צריכה לחתום על מעין כתב התחייבות שאת חוזרת בך מכל הטענות שהיו לך נגד הדסה".

 

במחלה המשפטית של בית החולים אף הסבירו לה: חתימה על המסמך - תנאי להמשך הטיפולים. במסמך נכתב: "אני חוזרת בי מכל הטענות שהיו לי בעבר ובחתימתי מצהירה כי אין לי ולא תהיינה לי כל תביעות, דרישות ו/או טענות כלפי הסתדרות מדיצינית הדסה ו/או מי מעובדיה [...] מכל מין וסוג שהוא, בגיל טיפולי הפוריות שקיבלתי בעבר בהדסה. ידוע לי כי בהסתמך על הצהרתי זו, נענית הדסה לבקשתי לקבל טיפולי פוריות נוספים".

 

מהמרכז הרפואי הדסה נמסר: בית החולים סבור שעמדתו תואמת את חוק זכויות החולה. יחד עם זאת, נציגת הלשכה המשפטית אמרה במפורש ל-ר' כי תבדוק את בקשתה שאותה הוחלט לאשר לפנים משורת הדין.