BETA

06.05.2009

07:06

עודכן:

מבקר המדינה: המשטרה נכשלת במלחמתה בפשע המאורגן

במרכז דוח מבקר המדינה שהוגש לכנסת עומד המאבק בארגוני הפשיעה, והוא כולל ביקורת על חוסר שיתוף הפעולה בין גופי אכיפת החוק • בעניין הדיור הציבורי קובע המבקר כי אלפי משפחות שנמצאו זכאיות נאלצות להמתין שנים • בנושא החינוך, נמצא כי בבתי ספר רבים לא נלמדים כראוי מקצועות חובה כגון עברית, ערבית וגיאוגרפיה

(4:19 דק')

מבקר המדינה, השופט בדימוס מיכה לינדנשטראוס, הגיש היום (רביעי) בצהריים לכנסת את הדוח השנתי שלו, המסכם את פעילות משרדי הממשלה בשנת 2008. במרכז הדוח, שפרטיו הותרו לפרסום בשעה 16:00, עומדת ביקורת על כשלון המאבק של משטרת ישראל בפשע המאורגן, עניינים הנוגעים לסוגיות חינוך ומחדלים בסוגיית הדיור הציבורי.

המבקר בחן את מאבק המשטרה בארגוני הפשיעה, ואת שיתוף הפעולה שלה עם רשות המסים, פרקליטות המדינה, מחלקות משרד המשפטים והרשות להגנת עדים. הוא מציין כי למרות שכבר בשנת 2003 החליטה הממשלה להעמיד את המאבק בפשיעה בראש סדר העדיפויות, ארגוני הפשיעה המשיכו להרחיב את פעילותם בארץ ובחו"ל.

הוא מציין לחיוב שינויים שנעשו במשטרה, אך מדגיש כי "ישנה ציפייה בציבור ליתר עשייה ולהגברת שיתוף הפעולה בין הגורמים העוסקים במאבק בארגוני הפשיעה". בהמלצותיו הוא קורא לכל גופי האכיפה להשלים את היערכותם בדחיפות, ולהקים מערך משלים שיפגע בבסיס הכלכלי של ארגוני הפשיעה. המבקר גם מזכיר כי הרשות להגנה על עדים, שעל הקמתה הוחלט בראשית 2006, עדיין לא הוקמה, והדבר מהווה מכשול נוסף במאבק בפשיעה.

התמודדות עם תאונות הדרכים

משרד המבקר עקב אחר תהליכי קבלת רישיונות נהיגה בישראל. לפי הדוח, ליקויים שצוינו לפני שלוש שנים, ומאפשרים למי שאינם כשירים להיות נהגים לקבל רישיון – לא תוקנו. לפי הדוח, יש "למנוע רישיון נהיגה מנהגים שמסכנים את הציבור ולהילחם בדרך זו בתאונות הדרכים". עוד נמצא כי גם כאשר נפסל רישיונו של נהג, לא נעשה די כדי ליידע אותו על הפסילה ועל הצורך להפקיד את הרישיון. המבקר משמיע ביקורת חריפה על שיטת הניקוד של עברייני תנועה, וכותב שאין בה תועלת.

הקצאת דיור ציבורי לזכאים

בבעלות המדינה יותר מ-70 אלף דירות שהן מאגר הדיור הציבורי, והן מושכרות לזכאים תמורת שכר דירה מסובסד שמשרד הבינוי והשיכון קובע. הדירות האלה מנוהלות בידי חברות ממשלתיות לדיור. לינדנשטראוס קבע כי אלפים מהמשפחות שהמדינה הכירה בהן כזכאיות לדיור ציבורי, נאלצות בפועל להמתין שנים רבות לקבלת דירה ועל משרד הבינוי והשיכון לתת על כך את הדעת.

אכיפת דיני מקרקעין

דוח המבקר מתייחס גם לחוסר הטיפול בבנייה בלתי חוקית בישראל ולפלישה לקרקעות המדינה, אשר כהגדרתו, פוגעים בתשתיות, פוגעים כלכלית ברשויות ופוגעים באיכות החיים והסביבה. על אף שהתקבלה החלטת ממשלה והוקמה מנהלת לטיפול בבעיה, גופי הפיקוח לא גיבשו מדיניות ברורה. לא מתבצע פיקוח על בנייה בלתי חוקית, ואין די גורמי אכיפה שיעשו זאת.

ניגוד עניינים במשרדי ממשלה

פרק נוסף בדוח עוסק בניגוד עניינים בשל קרבת משפחה בין עובדים במשרדי ממשלה שונים. על כך נקבע בדוח כי למרות שבביקורת הקודמת נקבע כי יש לגבש הסדרים הנוגעים למקרים האלה, טרם תוקן הליקוי הזה.

פנסיה תקציבית לעובדי מדינה

בעניין הפנסיה התקציבית לעובדי מדינה, קבע המבקר כי תהליך החישוב לוקה בחסר. "אין בידי משרד האוצר נתונים מלאים ומבוקרים על כל הגופים הציבוריים שבהם הונהגה פנסיה תקציבית, אשר ייתכן שהמדינה תצטרך לממן". עוד נכתב כי ראוי ששר האוצר ינקוט את הצעדים הדרושים כדי לקבל נתונים מלאים ומבוססים לשם הצגתם לפני מקבלי ההחלטות בממשלה.

הגנת הפרטיות במשרדי הממשלה

לינדנשטראוס בחן את אבטחת המידע במערכות המחשוב של משרדי הממשלה, ובפרט של משרד הפנים והמוסד לביטוח לאומי. הבדיקה העלתה ליקויים באבטחת המידע, נתונים חסרים ולא מעודכנים. לדבריו, "דלף בשנים האחרונות מידע אישי על תושבים ועל קבוצות אוכלוסיה שלמות – בניגוד לחוק הגנת הפרטיות". הוא קורא להכין נהלים מסודרים לאבטחת המידע ולהקפיד על יישומם, וכן להפעיל מערכות לאבטחת מידע שתוכננו כבר בשנת 2007. הוא שב ומציין כי הגופים המבוקרים חייבים לפעול במהירות וביעילות לתיקון הליקויים שהועלו בדוח.

המשבר בשוק החשמל

נושא נוסף אליו מתייחס המבקר בדוח הוא המשבר בשוק החשמל, שאף צפוי להתפתח למחסור בשנים הקרובות. לדבריו, "ההתנהלות עד כה גרמה כבר נזקים של מיליארדי שקלים למשק המדינה ולאיכות הסביבה. התממשות התחזיות עלולה לגרום לנזק חמור אף יותר". לפיכך, הוא קורא לממשלה ולמשרד התשתיות לפעול בעניין.

משרד הבריאות

בחלק המתייחס למשרד הבריאות מובעת ביקורת על מחסור בתכנון לטווח ארוך של כוח האדם, לאור הזמן הארוך הדרוש להכשרתם של רופאים ואחיות. לטענת המבקר, על משרד הבריאות לקבוע מדיניות לתכנון כוח האדם הרפואי והסיעודי, לפעול להכשרת רופאים ואחיות בעיקר באזורי הפריפריה, ולהעניק להם תמריצים הולמים.

משרד החינוך

בדוח נקבע כי במזרח ירושלים יש מחסור חמור בכיתות לימוד, ובשל כך נשללה מילדים ומנערים רבים הזכות לחינוך. ממצאי הביקורת העלו שעיריית ירושלים ומשרד החינוך לא מילאו את תפקידם ולא הצליחו להעמיד לרשות תושבי מזרח העיר מספיק כיתות לימוד. לינדנשטראוס מפנה אצבע מאשימה כלפי העירייה, שטיפולה בנושא היה איטי למדיי, וכלפי הנהלת משרד החינוך שלא הייתה מעורבת מספיק בפיתרון הבעיה ועל כן לא מילאה את תפקידה.

המבקר מותח ביקורת גם על סמכויותיה ותפקודה של המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך. לדבריו, לא כל בתי הספר מלמדים את כל המקצועות לפי מתווה לימודים ברור, והמשרד לא אוכף את הנוהל. התוצאה היא שישנם מוסדות חינוך בהם לא נלמדים כהלכה מקצועות חובה כמו עברית, ערבית וגיאוגרפיה. המבקר קובע כי על משרד החינוך לבחון ביסודיות את מנגנון הפיקוח הפדגוגי ולבחון את תפקידה של המזכירות הפדגוגית ושל הכלים שעומדים לרשותה.

הקמת קו רכבת מהיר לירושלים

הדוח כולל ביקורת חמורה על התנהלות הממשלה בעניין הקמת קו הרכבת המהיר לירושלים. נקבע בו כי אומדני העלויות שהוצגו על ידי הרכבת לפני קבלת החלטת הממשלה היו נמוכים במיליארדי שקלים מאומדני העלויות הנוכחיים, וגם לוחות הזמנים נדחו. המבקר סבור כי לפני החתימה על ההסכם, היה על המדינה לבדוק באופן יסודי יותר את יכולתה של רכבת ישראל למלא את תנאי החוזה. "בהקמתו של פרויקט זה נמצאו ליקויים רבים... למעשה הפרויקט נעצר. על כל הגופים המעוברים מוטלת האחריות להפיק לקחים".

הפיקוח על מזון לבעלי חיים

עוד נתלו בדוח ליקויים בפיקוח על מזון לבעלי חיים אשר עלולים להביא לפגיעה בבריאות החיות וגם לפגוע בבני אדם. בניגוד למדינות העולם המערבי, בישראל נושא בטיחות המזון אינו מוסדר כהלכה והפיקוח עליו לוקה בחסר. על כן מבהירים במשרד המבקר: יש לסיים במהרה את חקיקת החוק החדש לפיקוח על מזון לבעלי חיים. ביקורת נוספת נמתחת סביב המחלוקת בין משרד החקלאות למשרד הבריאות בעניין הגוף שאחראי על הפיקוח וחוסר היכולת לעבוד בשיתוף פעולה.

השירות לנוסע באוטובוסים

המבקר מצא ליקויים רבים בשירות שמספקים מפעילי תחבורה ציבורית פרטיים ואגד. לטענתו, יש לקבוע תנאי סף במכרזים ואמות מידה מינימליות לשירות לציבור, וגם לוודא את אכיפתן. הוא קובע כי נכון להיום, הפיקוח של משרד התחבורה מצומצם, ומדגיש את חשיבותו על רקע גודש התנועה ברכבים והצורך לשפר את התחבורה הציבורית.

מינוי עובדים במשרד החוץ

הדוח מתייחס להליכי המינויים וקידום העובדים במשרד החוץ, ולפיו לא נעשה די לתיקון הליקויים שהתגלו בנושא לפני שלוש שנים. לינדנשטראוס קורא לשפר את המבנה הארגוני של המשרד, ולהגביר את קליטתם של צוערים בוגרי הקורסים של משרד החוץ. הוא מוסיף כי לא נעשה די כדי לוודא שבעלי התפקידים הייצוגיים הם בעלי כישורים מתאימים לתפקיד.

מצבו המידרדר של ים המלח

אנשי משרד המבקר בחנו את פעילותם של משרד התיירות והמשרד להגנת הסביבה בטיפול במצבו המידרדר של ים המלח, ובפרט בתופעת הבולענים. לדבריו, על אף שההידרדרות היא מעשה ידי אדם, משרדי הממשלה לא עשו די במהלך השנים: "אי-מציאת פתרון ממשי בתחומים אלו עלולה לגרום לסיכון לחיי אדם". המבקר מתייחס לפעילותו של המשרד לפיתוח הנגב, וכותב שעל אף שהממשלה קבעה יעד זה כאחד מיעדיה המרכזיים, פיתוח הנגב עוד לא זכה לתנופה משמעותית.