BETA

03.08.2008

16:55

עודכן:

הממשלה אישרה: דרכונים ביומטריים לתושבי ישראל

השרים הצביעו לאשר את הצעתו של שר הפנים, מאיר שטרית, לעיגון בחוק של מסמכי נסיעה וזיהוי ביומטריים לאזרחים. על פי הצצעה במסמכי הזהות שלנו, כדוגמת דרכון, יופיעו טביעות אצבעותינו, על מנת למנוע זיופים, גניבות וכדומה. עורכי הדין מתנגדים להקמת מאגר מידע ביומטרי בטענה שזוהי פגיעה בפרטיות האזרחים

(1:46 דק')

הממשלה אישרה היום (ראשון) הצעת חוק לעיגון חקיקתי של מסמכי נסיעה וזיהוי ביומטריים, שיזם שר הפנים, מאיר שטרית. חקיקת החוק נועדה לאפשר זיהוי ואימות זהות מבקשי המסמך באמצעים ביומטריים, מניעת זיוף תיעוד או שימוש בזהות גנובה, קביעת הסדרים להעברת המידע הנאסף על-פי חוק, הגנה על פרטיות ואבטחת מידע- בהתאם לתקנים הבינלאומיים לביומטריה.

בהתאם להצעת החוק, האמצעים הביומטריים בהם ייעשה שימוש כוללים תמונות תווי פנים ותמונות שתי טביעות האצבעות המורות וכן נתונים אופייניים נוספים. משרד הפנים יקים רשות ייעודית מיוחדת בתוך רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול, שתפקידה לרכז ולטפל במאגר הנתונים הביומטריים. המועסקים בה יהיו בעלי הסיווג הביטחוני ביותר. בנוסף יהיה המאגר הביומטרי מנותק ממאגר מרשם האוכלוסין הקיים.

השר שטרית הדגיש כי החוק נועד בראש ובראשונה להגן על אזרחים מדינת ישראל ותושביה. לדבריו, "לא ייתכן שבגלל העדר אמצעים טכניים הקיימים במרבית המדינות המערביות, תושבי ישראל יהיו חשופים לגניבת זהותם או מסמכיהם האישיים. לגניבת דרכון או תעודת זהות ישנה משמעות נרחבת והשלכות רבות, כולל ביטחוניות".

כעת יועבר החוק לאישורה של ועדת השרים לענייני חקיקה ולאחר מכן יחל בתהליך אישורו במליאת הכנסת בוועדותיה.

עורכי הדין מתנגדים להקמת מאגר מידע ביומטרי

לשכת עורכי הדין שלחה, לפני הדיון הבוקר בממשלה, מכתב דחוף לשר המשפטים בו היא מבקשת לעכב את ההצבעה על הצעת החוק להקמת מאגר ביומטרי בישראל.

לטענת הוועדה להגנת הפרטיות של הלשכה "בהצעה זו טמון פוטנציאל של פגיעה הרסנית בזכויות היסוד של אזרחי המדינה ובמיוחד בזכותם לפרטיות. לדעת הוועדה ניתן להגיע לתוצאה אליה מכוונת ההצעה שבנדון, הוצאת תעודת זהות ותעודת מסע ביומטריים, מבלי להקים את מאגר הנתונים הביומטרי. בכך תושג המטרה שבבסיס ההצעה, תוך שימוש באמצעים מדתיים יותר בכל הקשור לפגיעה בזכות לפרטיות".