BETA

תיעוד: הרגעים הדרמטיים של היחידה האווירית של המשטרה בכיבוי השריפות בחיפה

במשך שעות ארוכות נלחמו טייסי המשטרה באש ובעשן שכיסו כמעט את כל חיפה. תיעוד מיוחד של הרגעים הדרמטיים שחוו הטייסים באוויר. אחד הטייסים: "טסנו במשך מאות שעות טיסה במאות גיחות"