BETA

18.05.2016

00:12

פרסום ראשון: הסכמות בין המדינה לבנקים – מול מכשולי "מחיר למשתכן"

בשבועות האחרונים פורסם על קשיים שצצו בתכנית שר האוצר "מחיר למשתכן" בשל היעדר ליווי בנקאי לקבלנים, שמונע מהבנקים לתת משכנתאות לזוכים בהגרלות. על פי מתווה שסוכם בין הצדדים, תעמיד המדינה כחצי מיליארד שקלים ערבות