BETA

17.07.2018

04:13

רק 0.5% מזוכי מחיר למשתכן: אפליית הערבים בישראל • חשבון פשוט

ברקע חוק הלאום, אפליית המגזר בולטת בתחומים רבים במדינה. חרף העבודה כי מדובר בחמישית מהאוכלוסייה, רק 7% מהם עובדים במשרדי הממשלה ו-3% הם סגל בכיר באקדמיה

ברקע הסערה סביב חוק הלאום, תחקיר "חשבון פשוט" מגלה כי אפליית אזרחי ישראל הערבים בולטת בתחומים רבים בחברה הישראלית. בין היתר, בולטת העובדה כי מתוך כ-50 אלף זוגות שזכו לרכוש דירה מוזלת במסגרת התוכנית, רק 257 הם ערבים – כחצי אחוז בלבד. שיעור המשכנתאות הניתן לאנשי המגזר הוא 2 אחוז.

 

נוסף על כך, חרף הועבדה כמעט כל אדם חמישי בישראל הוא ערבי, רק 7% מאוכלוסייה זו עובדת במשרדי הממשלה, ו-2.5% עובדים בכנסת במקצועות השונים.

נוסף על כך, למרות העובדה כי כל אדם חמישי בישראל הוא ערבי, רק 7% מאוכלוסייה זו עובדת במשרדי הממשלה, ו-2.5% עובדים בכנסת בתפקידים שונים.

 

 הוועדה המיוחדת של הכנסת לדיון בחוק יסוד הלאום
 

הוועדה המיוחדת של הכנסת לדיון בחוק יסוד הלאום (לע"מ)

 

 

באקדמיה, המצב לא הרבה יותר טוב. רק 3% מהסגל הבכיר באוניברסיטאות הוא מהמגזר ערבי. נוסף על כך, כ-10% מהסטודנטים שלומדים את מקצועות ההייטק הם ערבים – כאמור, כחצי משיעורם באוכלוסייה הכללית. מאז שנת 2009 חלה עלייה של 250% בפניות ובתלונות על אפליה על רקע לאום בפני הנציבות לשוויון הזדמנויות בעבודה.

ברקע הסערה סביב חוק הלאום, תחקיר "חשבון פשוט" מגלה כי אפליית אזרחי ישראל הערבים בולטת בתחומים רבים בחברה הישראלית. בין היתר, בולטת העובדה כי מתוך 50 אלף זוגות שזכו לרכוש דירה מוזלת במסגרת התוכנית, רק 257 הם ערבים – כחצי אחוז בלבד. שיעור המשכנתאות הניתן לאנשי המגזר הוא 2 אחוזים.

באקדמיה, המצב לא הרבה יותר טוב. רק 3% מהסגל הבכיר באוניברסיטאות הוא מהמגזר ערבי. נוסף על כך, כ-10% מהסטודנטים שלומדים את מקצועות ההייטק הם ערבים – כאמור, כחצי משיעורם באוכלוסייה הכללית. מאז 2009 חלה עלייה של 250% בפניות ובתלונות על אפליה על רקע לאום, בפני הנציבות לשוויון הזדמנויות בעבודה.