BETA

האם העורף מוכן למתקפת טילים?

גורמים רשמיים מעריכים, כי במקרה של מתקפה כוללת על ישראל ייהרגו בין 500 ל-1,000 אזרחים. האם המספרים האלה נכונים, ומה מצב המוכנות של העורף הישראלי?

(7:20 דקות)