BETA

פרסום ראשון: משרד החינוך יאסור על שימוש בטלפונים חכמים בשיעורים

בעקבות חוות דעת של משרד הבריאות סביב החשש מקרינה - יופחת השימוש באמצעים טכנולוגיים בבתי הספר. בכיתות א'-ג' לפחות 80% מהשיעורים יהיו בעט ונייר בלבד, בכיתות ד'-ו' לפחות 70%. למרות זאת, לראשונה האמצעים הטכנולוגיים יכנסו לתשלומי ההורים – עד 667 שקלים בשנה לרכישת טאבלט, מתוך תפיסה שהמחיר יהיה 2,000 שקלים לשלוש שנים