BETA

14.01.2011

20:07

מדד המחירים השנתי לצרכן עלה ב-2.7%

בשנה האחרונה זינק מדד המחירים לצרכן, כשבחודש דצמבר חלה עלייה של 0.4%. עליות במדד דצמבר נרשמו בעיקר בהלבשה, בתקשורת, בפירות ובדיור. במחירים הנוגעים לירקות ולבריאות דווקא חלה ירידה בחודש האחרון

(26 שניות)

מדד המחירים לצרכן עלה בחודש דצמבר ב-0.4%, כך הודיעה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בסיכום שנתי ל-2010, עלה המדד ב-2.7%, הנמצא בטווח היעד הממשלתי שעומד על 1%-3%, עם כי קרוב לגבול העליון של הטווח.

 

כלכלנים שהשתתפו בסקר בלומברג העריכו כי מדד חודש דצמבר יעלה בכ-0.3% בממוצע. 7 מתוך 12 הכלכלנים שהשתתפו בסקר סברו כי המדד יעלה ב-0.3%, 3 סברו כי הוא יעלה ב-0.2%, כלכלן אחד חשב כי המדד יעלה ב-0.1% וכלכלן נוסף האמין שהמדד יצביע על עלייה של 0.4%. בתחזיות השנתיות מרבית הכלכלנים בסקר בלומברג צפו כי המדד ישאר בטווח יעד האינפלציה על 2.6%, וכלכלן אחד צפה כי המדד יחרוג מהיעד ויעמוד על 3.1%.

 

עליות במדד חודש דצמבר נרשמו בעיקר בסעיפים: הלבשה והנעלה שעלו ב-9.8%, סעיף תקשורת עלה ב-2.5%, הפירות הטריים עלו ב-1% וסעיף הדיור עלה ב-0.3%. ירידות נרשמו במיוחד בסעיפים, ירקות טריים שירדו ב-2.2%, תרבות ובידור שירד ב-1.1%, סעיף שונות ירד ב-0.5% ובסעיף הבריאות נרשמה ירידה של 0.4%. המדד ללא ירקות ופירות עלה בכ-0.5%, וללא סעיף אנרגיה עלה המדד בכ-0.3%.

 

בסיכום השנתי עלה מדד המחירים לצרכן כאמור ב-2.7% כאשר המדד ללא אנרגיה עלה ב-2.8%, ללא ירקות ופירות עלה ב-2.2%, וללא סעיף הדיור עלה המדד ב-1.9% בלבד. מדד המחירים לצרכן הוא אחד הפרמטרים החשובים שבוחן בנק ישראל בבואו לקבוע את גובה הריבית במשק. הבנק כבר הודיע כי הוא חותר להעלאת ריבית על מנת להשיב את רמתה לתחום ה"נורמלי". כעת מנסים הכלכלנים להעריך באילו חודשים בדיוק יעלה הבנק את הריבית.