BETA

31.12.2012

11:44

עודכן:

עונשה של ענת קם קוצר בשנה, עשויה להשתחרר בתחילת 2014

ערעורה של הצעירה שהורשעה כי מסרה מידע סודי לעיתונאי, בזמן שירותה בצבא, התקבל חלקית. שופטי בית המשפט העליון הורידו שנה ממאסרה, בין היתר בגלל גילה הצעיר והתקופה ששהתה במעצר בית. לאחר ניכוי שליש, היא עשויה להשתחרר בתוך שנה וחודש

בית המשפט העליון קיבל היום (שני) חלקית את ערעורה של ענת קם, והפחית שנה ממאסרה שהתקצר מ-4.5 ל-3.5 שנים. קם, שהורשעה במסירת מידע ובהחזקת ידיעה סודית לאחר שהעבירה חומרים לעיתונאי "הארץ" אורי בלאו, עשויה להשתחרר בעוד שנה, אם ועדת השחרורים תחליט לנכות שליש מהמאסר.

 

שלושת השופטים קבעו כי גזר הדין המקורי לא לקח בחשבון, בין היתר, את מעצר הבית הממושך בו שהתה קם. "בסופו של יום, חשוב שידע כל אדם שנחשף מתוקף תפקידו למידע מסווג, כי כל שימוש לרעה בו, יביא את בית המשפט להענישו בכל חומרת הדין", כתבה השופטת עדנה ארבל בהכרעתה. "ברם תקופת המאסר שהוטלה עליה אינה משקפת כראוי את הנסיבות שעל כף הזכות. העונש שהוטל גם אינו עומד ביחס הגיוני לעונשים שנגזרו על אחרים ובראשם אורי בלאו".

 

השופט נועם סולברג התנגד לקיצור עונשה של קם. "קיצור העונש עלול לטשטש את גבולות זכות הציבור לדעת, מקום בו נדרש להציב חיִיץ ברור בין חירות לבין הפקרות. בגזר הדין שניתן בבית המשפט המחוזי באו לידי ביטוי שיקולים נכוחים, איזון נכון וענישה הולמת", כתב.

 

דעתו של השופט יורם מלצר, שצדד בראשת ההרכב, הכריעה את הדיון. לאחר הקראת ההכרעה הביע סנגורה של קם, עורך הדין אילן בומבך, שביעות רצון מהחלטת השופטים. בנוסף נרשמו חיוכים על פני הוריה. בהחלטתם ציינו השופטים את גילה הצעיר של קם, העובדה שהודתה במעשים והצפי הנמוך שתבצע עבירות דומות בעתיד כשיקולים לקיצור העונש.

"קם ניצלה באופן מחפיר את האמון שניתן בה"

"הנאשמת בשירותה הצבאי, בתוקף תפקידה בלשכת אלוף הפיקוד, ניצלה באופן מחפיר את האמון שניתן בה ואת הנגישות הקלה שהייתה לה לחומרים ביטחוניים מסווגים ברמה הגבוהה", כתבו שופטי בית המשפט המחוזי בתל אביב בגזר הדין. "היא נטלה ללא רשות וללא סמכות כמות עצומה של מסמכים צבאיים, שעיון בתוכנם מצביע על סכנה אינהרנטית הגלומה בחשיפתם. יש במעשים משום מעילה באמון וניצול ציני של האפשרות הקלה בשל אותו אמון ליטול ללא רשות מסמכים האסורים בנטילתם. זוהי הפרה של כל נורמה במערכת הבנויה על אמון הדדי ומשום כך ראויה לגינוי. אם צה"ל לא יכול לתת אמון בחייליו הוא לא יוכל לתפקד כצבא סדיר".

 

בגזר הדין צויין כי בחקירותיה וגם בעדויותיה אישרה קם כי המניע הוא בעיקרו אידיאולוגי, וכך גם קבע בית המשפט. "לא מתעלמים מהאמור בתסקיר שירות המבחן לפיו קיים היבט נוסף הנובע מאישיותה של הנאשמת על רקע כשלונותיה החוזרים במסגרת שירותה הצבאי. אין מדובר במעילה אחראית וחד פעמית. מדובר בשרשרת של פעולות שבכל שלב ושלב שלהן יכלה הנאשמת לסגת מביצוען".