BETA

לונדון את קרשנבאום 29.11.17: שיפור במיצ"ב

התפרסמו תוצאות המיצ"ב, הבחינות שתכליתן לבדוק את ידיעותיהם של תלמידי בתיה"ס. לדברי שר החינוך מעידות התוצאות על שיפור מובהק - התכנית המלאה