BETA

לונדון את קירשנבאום 15.11.17: אוף רקורד

הקלטות סתר משמשות אנשי ביטחון ועיתונאים. כעת ח"כ דוד ביטן רוצה לעביר חוק שימנע את היכולת להקליט - התכנית המלאה