BETA

לונדון את קירשנבאום: הישובים הכלולים בחוק ההסדרה

הכנסת תדון בחוק ההסדרה המאפשר הפקעת אדמות פרטיות של פלסטינים שעליהן נבנו בטעות בתים של יהודים - התכנית המלאה 30.01.17