BETA

התקציב החדש: רפורמה פריפריה ופוליטיקה

התקבל תקציב המדינה לשנתיים הבאות מהפיכות לא תהיינה - ההוצאה לנפש תגדל בפחות מאחוז אחד - התכנית המלאה 20.12.16