BETA

לונדון את קירשנבאום 12.08.12

ברוב גדול, אישרה הממשלה שינויים בתקנון שבין השאר מקנים לראש הממשלה סמכויות לעקב החלטות שעברו ברוב. התוצר לעובד לשעת עבודה הוא 34 דולרים בעוד שבמדינות המפותחות עומד הממוצע על 44. כיצד נתון זה משפיע על הכלכלה הישראלית?

(48:48 דקות)