BETA

10.07.2018

11:57

 מחיר למשתכן
מחיר למשתכן ,
צילום משרד הבינוי והשיכון

האוצר: הקבלנים התחילו להוריד מחירים; 9,200 דירות נמכרו במאי

הכלכלן הראשי: עלייה של 10% בסך העסקאות בחודש מאי לעומת אשתקד, וזינוק של כ-50% לעומת אפריל 2018 • האוצר: "אצל חלק מהחברות הצורך בתזרים מזומנים מתחיל לתת אותותיו"

משרד האוצר טוען כי הקבלנים מתחילים להוריד מחירי דירות בשוק החופשי. בסקירת הכלכלן הראשי שפורסמה היום האוצר מתייחס לעלייה מתונה בלבד של מכירות דירות חדשות של קבלנים באזורי המרכז ורחובות, וכותב כי "אם עד לאחרונה החברות הגדולות, שנהנו מהגאות בשוק הנדל"ן בעשור האחרון, נמנעו מלהוריד מחיר ובכך ספגו פגיעה קשה יותר במכירותיהן, נראה כי לפחות אצל חלק מהחברות הגדולות הצורך בתזרים מזומנים מתחיל לתת אותותיו בקביעת רמות המחירים".


לפי סקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש מאי, כ-9,200 דירות נמכרו בישראל במאי האחרון (חדשות ויד שנייה), עלייה של 10% ביחס למאי 2017 וזינוק של כ-50% לעומת אפריל 2018 (אז נמכרו 6,200 דירות). מדובר בעלייה חודשית ראשונה (לעומת התקופה המקבילה) בסך העסקאות מאז אוגוסט 2016.


סך הדירות החדשות שנמכרו במאי עמד על 2,500, עלייה של 14% לעומת כ-2,200 דירות חדשות שנמכרו במאי 2017. מתוך הדירות החדשות שנמכרו במאי, 660 מהן הן במסגרת מחיר למשתכן והשאר (1,840) נמכרו במחירי שוק - עלייה של 8%. בניכוי מכירות מחיר למשתכן מדובר בעלייה של 4% במכירות דירות חדשות.


בעסקאות במחירי שוק בולטים במיוחד אזורי המרכז ואזור רחובות. ברחובות מדובר במכירות של חברה אחת גדולה שהורידה מחירים, בעוד שבמרכז מספר רב של קבלנים רשמו גידול מתון במכירות. הגידול במכירות הקבלנים באזורי המרכז ורחובות קוזז במידה רבה ע"י המשך המגמה של ירידה חדה במכירות באזורי ב"ש וחדרה.


האוצר כותב כי תזרים המזומנים הפוטנציאלי של הקבלנים ממכירת דירות חדשות (כולל מחיר למשתכן) עמד בחודש מאי על 4.4 מיליארד שקל, עלייה ריאלית של 13% בהשוואה למאי אשתקד. כחמישית מתזרים מזומנים זה מקורו במכירות מחיר למשתכן.

 

סקירת משרד האוצר אינה כוללת דוגמאות לאזורים או לקבלנים שהורידו מחירים ולכן לא ברור מניין המידע שהוביל לקביעה שהקבלנים הורידו מחירים מאי. בהחלט ייתכן שהעלייה בסך העסקאות נובעת מזוגות צעירים שהתייאשו מהמתנה למחיר למשתכן ורכשו דירות בשוק החופשי. הזוגות הצעירים רכשו במאי 4,500 דירות (חדשות ויד שנייה) כש-3,800 מהן נרכשו במחירי שוק. באפריל 2018 הזוגות הצעירים רכשו 3,100 דירות, כש-2,500 מהן במחירי שוק.

 

המשקיעים רכשו במאי 1,300 דירות, עלייה של 44% לעומת 900 דירות שהם רכשו באפריל 2018, וירידה של 7% לעומת מספר הדירות שהמשקיעים רכשו במאי 2017. משקלם מסך הדירות שנמכרו במאי היה 14%, בדומה לחודשים האחרונים. 

 

מכירות המשקיעים הסתכמו במאי ב-1,900 דירות, בדומה למאי אשתקד ועלייה של כ-46% לעומת 1,300 דירות שמכרו המשקיעים באפריל 2018. 

 

לדברי האוצר, המשך הרמה הנמוכה של רכישות המשקיעים בחודש מאי, והרמה הגבוהה יחסית של מכירות המשקיעים, הביאו להמשך המגמה אף האצתה  של ירידת "מלאי" הדירות בידי משקיעים. סה"כ נגרעו ממלאי זה 600 דירות בחודש מאי, לעומת 400 בחודש הקודם.

 

משפרי הדיור רכשו במאי 3,400 דירות, עלייה של 9% לעומת אשתקד לאחר רצף ירידות ארוך מאז פברואר 2017. בפילוח גיאוגרפי בולטת עלייה של 24% ברכישות משפרי הדיור באזור ת"א (גידול של 42 דירות). מנגד, באזור רחובות נמשך הקיפאון ברכישות משפרי הדיור, זאת כאשר מכירות משפרי הדיור באזור זה דווקא רשמו עלייה.