BETA

האם שנת הלימודים הבאה בפני סכנה?

סערת בקרב ועדי ההורים על התשלומים הגבוהים לשנת הלימודים הבאה, מנכ"ל משרד החינוך שמואל אבואב בראיון מיוחד - הכל כלול 06.06.18