BETA

היום שהיה 14.06.17: טוטו הדירות הגדול

שר האוצר מודיע על הגרלת ענק של חמישה עשר אלף דירות, כ- 45 אלף זוגות ורווקים זכאים שכבר רשומים במאגר מחיר למשתכן יוכלו להירשם להגרלה - התכנית המלאה