BETA

מס הבצורת הלאומית: חובה לדווח על מספר הנפשות המתגוררות בבית

החל מסוף אוקטובר, חלה חובה לדווח לרשויות המקומיות על מספר האנשים המתגוררים דרך קבע במשק הבית, במסגרת היטל המים. מי שלא ידווח, ישלם על צריכת המים כמתגורר יחיד. כל חריגה מהקצבת המים תגרור קנס: 20 שקלים לכל 1,000 ליטרים. עם זאת, לא כל הרשויות בוחרות ליישם את היטל המים ולגבות את הקנסות. הטופס נשלח בימים אלו לתושבים, ומומלץ לצרף אליו מסמכים ואישורים

(2:40 דקות)