BETA

סעי, יש לך עוד

שלומית לולה נחמה נהגה לתומה בנתיבי איילון ולא הבינה למה שלטי הדרך פונים אליה בלשון זכר. היא החליטה לעשות מעשה ותיקנה את השלטים ללשון נקבה: סעי, במקום סע

(03:49 דקות)