BETA

סיפור "אישה יפה" - גרסת המציאות

לנה שהוברחה לארץ מאוקראינה כדי לעבוד בזנות הצליחה להקים משפחה עם לקוח שהתאהב בה. היום לנה ישראלית לכל דבר, ומבקשת כבר ארבע שנים לאפשר לה להתאחד עם בתה שנשארה באוקראינה - המדינה מסרבת בתוקף

(9:04 דקות)