BETA

המצור על עזה כדוגמה

מה באמת תיקן ראש הממשלה בתשעת החודשים שחלפו מאז פרסום דו"ח הביניים של ועדת וינוגרד. האם לדוגמה ההחלטה לצור על עזה התקבלה אחרי דיון מושכל ומסודר שהביא בחשבון את כל החלופות והתרחישים האפשריים למעשה? האם שותפו בדיונים הללו כל הגורמים והגופים שוינוגרד המליץ על הקמתם כבר לפני תשעה חודשים?<BR>

(4:09 דק')