BETA

05.08.2018

09:06

נושאים חמים
תקנון
תקנון,
סטודיו

תקנון פעילות גולשים BIO OIL באתר ערוץ עשר

הגדרות בתקנון זה: "החברה"; ערוץ עשר / אתר 10.tv

"ביו אויל": דנשר (1963) בע"מ


1.         כללי

א.        בכפוף להוראות תקנון זה, יקיים אתר 10.tv ("החברה") תחרות בין הגולשות באתר שכתובתו . https://www.10.tv/ (להלן: "אתר הערוץ"), המופעל על ידי החברה, פעילות שבמסגרתה יתבקשו הגולשות המעוניינות להשתתף בתחרות, לענות על שאלון, למלא פרטים אישיים (להלן: "כרטיס"). וכך להתמודד על זכייה בפרס.

ב.        בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 

2.         תקופת התחרות

            התחרות תתקיים החל מיום -5.8.18 לתקופה של כ-7 שבועות (להלן: "תקופת התחרות").

 

3.         ההשתתפות בתחרות

א.         בתחרות רשאיות להשתתף גולשות מעל גיל 18.

ב.         ההשתתפות בתחרות אסורה על עובדות ערוץ עשר, חדשות עשר, ביו אויל ובני משפחותיהן.

 

4.         אופן ההשתתפות בתחרות

א.         על כל משתתפת להתחבר לאתר הערוץ, במתחם התחרות, בדף שכתובתו:


https://www.10.tv/babyboom/169280

לענות על שאלון, ולמלא בכרטיס את כל הפרטים המלאים בצורה ברורה (כולל פרטים אישיים)  ולכתוב טקסט המתאר מה הטיפ הבריא שלה לתקופת ההריון.

ב.         מובהר כי משלוח הכרטיס על ידי הגולשת, מהווה הסכמה מצידה לתנאי תקנון זה.

כל כרטיס תקין יעלה באופן אוטומטי למערכת התחרות ולא ניתן יהיה לערוך בו שינויים או להסירו. במידה ותרצה גולשת להסיר את כרטיס שנשלח – עליה לפנות לחברה בדוא"ל שכתובתו support@nana10.tv. לחברה תהיה אפשרות להסיר כרטיסים שאינם ראויים לפי שיקול דעתה.

ג.          האחריות לשליחה התקינה של הכרטיס באופן המאפשר צפייה מלאה ותקינה בהם, חלה אך ורק על המשתתפים, ולחברה אין ולא תהיה כל אחריות בגין מייל שלא נשלח באופן תקין ו/או קשיים כלשהם בצפייה בו. רק כרטיסים שיתקבלו באופן מלא ותקין ישתתפו בתחרות. כרטיסים שאינם תקינים מכל סיבה שהיא ו/או שלא נתקבלו במלואם ו/או שכוללים תוספות או שינויים אחרים יפסלו, ולא יזכו את שולחם בהשתתפות בתחרות. החלטת החברה לפסילת כרטיס משתתפת, הינה סופית ולא ניתנת לערעור.

ד.         כל גולשת יכולה לענות על השאלון מספר פעמים אך לזכות פעם אחת בלבד.

ה.         זכויות הקניין הרוחני לרבות זכויות היוצרים בטקסט ששלח המשתתף, בתוצרי עבודתו ובכל הנלווה לכך, יהיו שייכים לחברה וביו אויל בלבד מבלי לגרוע מכך, החברה ו/או ביו אויל ו/או מי מטעמן, יהיו הבעלים הבלעדי של כל הזכויות בטקסט כאמור. המשתתפים מוותרים עם הגשת מועמדותם בפעילות, באופן בלתי חוזר, על כל זכות מוסרית העשויה להיות להם בקשר עם הטקסט בהתאם לתקנון פעילות זו, והם מוותרים על כל זכות כספית ו/או אחרת הקשורה בה ו/או הזכויות הנובעות ממנה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה וביו אויל שומרות לעצמן את הזכות לערוך את טקסט ולעשות כל שימוש בה, לרבות שימוש לצרכי פרסום ושיווק.

 

5.         בחירת הזוכה
בתום תקופת הפעילות תבחר ועדת השופטים, המורכבת משני שופטים מטעם החברה ושופט אחד מטעם ביו אויל (להלן - "השופטים") את הזוכה. הזוכה תיבחר מבין כלל הגולשים שהשתתפו בפעילות. השופטים יבחרו את הטקסט, אשר על פי שיקול דעתם הבלעדי הינו המקורי ו/או המרגש ו/או הראוי ביותר. מובהר כי לא תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג, לעניין זה.

6.         הודעה על קבלת הפרס

א.         הבחירה הינה סופית ולא ניתנת לערעור.

ב.         נציגי החברה ייצרו קשר עם הזוכה בטלפון / מייל לפי הפרטים אותם מילאה במערכת על מנת לעדכן אותה בזכייה וקבלת הפרס.

מובהר כי החברה וביו אויל לא תהיה אחראית לאי איתורה של משתתפת בכתובת הדואר האלקטרוני או טלפון שמסרה, או מכל סיבה אחרת שאינה תלויה בה. רישומי החברה יהוו ראיה חלוטה לפרטי המשתתפת כפי שנמסרו על-ידה, והחברה/ביו אויל אינה אחראית לכל טעות בפרטיה האישיים של המשתתפת.

ג.          במידה שהזוכה בתחרות לא תאותר במשך שבועיים,  או לא תביע הסכמה מפורשת לזכייה בפרס, יהיו רשאים השופטים בתחרות לבחור בזוכה חלופית, בהתאם לקריטריונים לפי סעיף  5  ואם היא  לא תאותר, הבאה אחריה וכך הלאה , לפי שיקול הדעת הבלעדי של השופטים בתחרות.

ד.         תוצאות התחרות ובחירת הזוכה , כפי שיקבעו ויוכרזו, הנן סופיות ובלתי ניתנות לערעור.

 

7.         הפרס, קבלתו ואופן מימושו

א.         הפרס וחלוקתו היא באחריות ביו אויל ו/או החברה.

ב.         לזוכה יוענק שובר למימוש ברשת יעודית בהתאם לשובר לרכישת מוצרים (לרבות עגלת תינוק) בשווי של עד 5000 ₪.

ג.          תוקף מימוש הפרס עד דצמבר 2018 ובהתאם לתוקף והתנאים המפורטים בשובר. לאחר מועד פקיעת השובר לא יהיה זכאי הזוכה לכל פיצוי כספי בגין אי מימוש השובר, כולו או חלקו.

ד.         הפרס הניתן במסגרת תקנון זה הינו אישי ואינו ניתן להעברה, ו/או לשינוי ו/או להחלפה ו/או אופן מסירתו, ויימסר כנגד הצגת תעודה מזהה בלבד. לא ניתן להסב ו/או להעביר את הפרס לצד שלישי.

          

ה.         הזוכה מוותר בזאת על כל טענה ביחס לפרס (לרבות, אך לא רק, טיבו ו/או איכותו ו/או לכל נזק העלול להיגרם לו כתוצאה מהשימוש בו) והוא פוטר בזאת את החברה וביו אויל מכל אחריות בקשר לפרס, מימושו או אי מימושו (במלואו או בחלקו).

ו.          החברה תהא רשאית לשנות את הפרס בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

 

8.         תנאים כללים
ההשתתפות בתחרות מהווה את הסכמתה של הזוכה לפרסום זכייתה בכל מדיה שתמצא החברה לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להוראות כל דין. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייבת הזוכה לשתף פעולה ולמלא אחר בקשות החברה הסבירות לצורך פרסום שכזה. החברה וביו אויל יהיו רשאים לפרסם את שם הזוכה בפרס ואת פרטי הפרס במסגרת פרסום ושיווק מטעמן, לרבות באתרי האינטרנט אשר בבעלותן.

 

9.         אחריות ושיפוי

א.         החברה ו/או ביו אויל לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או טעות שבגינה לא נקלטו פרטי המשתתפת במערכת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא תהיה החברה ו/או ביו אויל  אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים בתחרות עקב תקלה ו/או טעות כאמור. החברה אינה אחראית לכל פגיעה או נזק העשויים להגביל את יכולתה של המשתתפת להשתתף בתחרות.

ב.         החברה ו/או  ביו אויל לא ישאו בכל אחריות לכל נזק, פיסי או נפשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו והוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לזוכה בתחרות, לרכושה ו/או לכל צד שלישי, בשל השימוש שעשתה הזוכה בפרס והזוכה מוותרת על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה וביו אויל בקשר לכך.

ג.          המשתתפים מאשרים כי ידועה להם העובדה כי הטקסטים יועלו לאתר החברה שהוא אתר אינטרנט פתוח לציבור. החברה ו/או ביו אויל ו/או מי מטעמן אינן יכולות לערוב לכך שצדדים שלישיים לא ישתמשו בטקסטים שיועלו לאתר החברה, לרבות שיתוף ברשתות חברתיות, והחברה ו/או ביו אויל ו/או מי מטעמן אינן נושאות בכל אחריות ואין להן כל חבות בגין כל נזק, אבדן, הוצאה, וכדומה, אשר ייגרמו ו/או עלולים להיגרם כתוצאה מהעלאת הטקסטים ו/או השימוש בטקסטים אשר יעשה על ידי צדדים שלישיים, לרבות בכל מקרה של הפרה כלשהיא של זכויות קניין רוחני.

ד.         כל משתתף מתחייב לשפות את החברה ו/או ביו אויל ו/או את הדירקטורים שלהן ו/או נושאי המשרה בהן ו/או עובדיהן ושולחיהן, בגין ו/או בקשר עם תביעות ו/או דרישות ו/או נזקים, הפסדים חבויות עלויות או הוצאות (לרבות הוצאות הליכים משפטיים ושכר טרחה עורך דין), בהן ישאו החברה ו/או ביו אויל ללא הגבלת זמן, בגין ו/או בקשר ו/או כתוצאה מתמונה ו/או כינוי ו/או סיפור והצעה או כל תוכן אחר אשר הועלו על ידי המשתתף לאתר החברה לרבות בקשר עם הפרה של זכויות קניין רוחני.

 

10.       שונות

א.         חל איסור מוחלט על המשתתפת לשלוח לחברה כל פריט ו/או חומר המפר כל דין או הסכם ו/או אשר פרסומו יהווה הפרה של כל דין או הסכם, לרבות אך לא רק חומרים אשר שימוש בהם ו/או פרסומם יהווה הפרה של זכויות יוצרים או כל זכות קניין רוחני אחרת; הפרה של דיני לשון הרע או הוצאת דיבה; הפרה של דיני העונשין בקשר עם פרסומי תועבה; הפרה של דיני הגנת הפרטיות; פגיעה ברגשות הציבור או כל חלק ממנו; או הפרת חוזה או חובת אמון או סודיות.

ב.         החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לפרסם כל חומר אשר לדעתה קיים חשש כי הוא נופל לגדר החומרים המנויים לעיל או העשוי לכלול הפרה של הוראות כל דין, וכן כל חומר אשר לדעת החברה איננו הולם את מדיניות החברה ו/או את נושא התחרות וכן להסיר חומרים כאמור אתר החברה אף לאחר פרסומם בו, והכל בשל האמור וכן מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא צורך לנמק פעולתה. חומרים שלא יפורסמו באתר החברה או יוסרו ממנו לא יקנו לשולחיהם זכות להשתתף בתחרות.

           

  1. במקרה של חשש להפרת תקנון זה ו/או מסירת מידע כוזב ו/או חשש לביצוע מעשה מרמה או הפרת זכויות יוצרים של צד ג' כלשהו, תהיה רשאית החברה לפסול את המשתתפת  על פי שיקול דעתה הבלעדי בהודעה למשתתפת. הפסילה תיכנס לתוקף מיידית. הפסילה יכול שתיעשה בכל שלב של התחרות ואף לאחר זכייתה של משתתפת.

ד.         החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה בכל עת ומבלי שתהא צריכה להודיע על שינויו. כל שינוי בתקנון כאמור יחייב את המשתמשים ממועד פרסומו באתר התוכנית.

ה.         כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהן שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.

ו.          על ידי השתתפותה בתחרות מקבלת על עצמה המשתתפת את כל התנאים, החובות וההוראות המופיעים בתקנון זה ומתחייב לפעול בהתאם לחוק, לתקנון זה והחלטת החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.

ז.          החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את התחרות בכל עת. המשתתפות מוותרות על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

ח.         החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להחליט על הארכת תקופת התחרות או קיצורה. הודעה על כך תופיע באתר התוכנית, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

ט.         אין בהוראות הסכם זה כדי לפגוע בתנאי השימוש הכלליים בנענע 10 כפי שהם מפורסמים באתר האינטרנט של החברה בכתובת  תנאי השימוש הכלליים"). בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין תנאי השימוש הכלליים יגברו הוראות תקנון זה.https://www.10.tv/

י.          כל שאלה ועניין הקשורים לכתיבת, תוקף, פרשנות ואכיפת תקנון זה, או הקשורים לזכויות וחובות המשתתפת והחברה בקשר עם המבצע, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל.

יא.        סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפרוש הוראות תקנון זה הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יפו.

יב.        החברה וחבר השופטים ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות עקב החלטה כלשהי שלהם ככל שזו ניתנה בתום לב ועל פי עקרונות התקנון.

יג.         האמור בתקנון זה הינו ממצה לחלוטין.  כל לקונה ככל שתימצא כזו בתקנון זה, תושלם על פי הכרעת מי שייקבע ע"י החברה לעניין זה.

י.ד        מובהר בזאת כי דין תקנון זה ודינה של התחרות כדין חוזה למתן ציונים כמשמעותו בסעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי) התשמ"ג- 1973 ולפיכך, כל הכרעה שתתקבל בתחרות לא תהיה נושא לדיון בבית-משפט.